اگر در یك كلنی متوسط در اغاز بهار هر سال جمعیت ده هزار زنبوركارگر (در منطقه معتدله و اذربایجان تقریبا فروردین ماه)و یك ملكه متصور شویم،به تدریج با افزایش درجه حرارت محیط و پیدایش گرده های گیاهی و نكتار،زاد و ولد شروع شده و این تعداد به 20000 یا30000 و در اوج بهار منطقه (اوایل تیرماه در منطقه اذربایجان)حداكثر به 70000زنبورعسل خواهد رسید.مجددا با كاهش گل و گیاه و پایین امدن درجه حرارت محیط جمعیت كلنی مذكور رو به كاهش نهاده تا اینكه جمعیتی متناسب با ذخیره زمستانی عسل در كلنی نگهداری می شود. اگر در یك كلنی متوسط در اغاز بهار هر سال جمعیت ده هزار زنبوركارگر (در منطقه معتدله و اذربایجان تقریبا فروردین ماه)و یك ملكه متصور شویم،به تدریج با افزایش درجه حرارت محیط و پیدایش گرده های گیاهی و نكتار،زاد و ولد شروع شده و این تعداد به 20000 یا30000 و در اوج بهار منطقه (اوایل تیرماه در منطقه اذربایجان)حداكثر به 70000زنبورعسل خواهد رسید.مجددا با كاهش گل و گیاه و پایین امدن درجه حرارت محیط جمعیت كلنی مذكور رو به كاهش نهاده تا اینكه جمعیتی متناسب با ذخیره زمستانی عسل در كلنی نگهداری می شود.

حضور زنبورهای نر در كلنی در مواقع محدودی از سال صورت می گیرد و تعداد انها در كلنی های نرمال بیش از چند صد عدد(در اكثر جمعیت انها)نخواهد بود.البته تعداد انها از اواسط فصل بهار از چند ده عدد شروع شده و تا اوج خرمن عسل كلنی تا چند صد عدد نر خواهد داشت.با پایان یافتن شهد گلها و افزایش مصرف از عسل ذخیره شده در كلنی نر ها از كلنی اخراج شده و از گرسنگی تلف می شوند.

جمعیت نسلی(تخم،لارو و شفیره)كندو متناسب با جمعیت بالغ ان بوده و در اوایل بهار در مجموع از یك یا دو كادر تجاوز نمی كند ولی با افزایش درجه حرارت محیط و پیدایش گرده و نكتار گیاهی زیادتر می شود.در كندوهای یك طبقه ،تعداد انها به8-7 كادر و حتی در كندو های دو الی سه طبقه ممكن است جمعیت نسلی افزونتر از 20كادر نیز باشد.در صورت متعادل بودن شانها(شانهای بدون عیب و نقص)اكثریت قریب به اتفاق جمعیت نسلی را كارگران و چند ده عددی نیز نسل زنبورهای نر تشكیل می دهد.در صورت كهنه ومعیوب بودن شانها این نسبت به هم خورده و تعداد جمعیت نسل زنبورهای نر زیادتر خواهد بود.

در یك كادر كندوی لانگستروت پر از نسل(با احتساب دو طرف كادر)با یك حساب سر انگشتی می توان تعداد 2500 الی3000 جمعیت را حدس زد.بهترین روش تخمین جمعیت كلنی محاسبه یك سطح مربع از شان به طور مثال یك اینچ مربع یا یك دسی متر مربع یا هر اندازه مورد نظر و سپس شمارش تعداد جمعیت نسلی در ان سطح می باشد.پس از محاسبه سطح كل هر دو طرف شان می توان به طور دقیق كل جمعیت نسل كندورا محاسبه نمود.

در مورد جمعیت بالغ،دقیق ترین روش محاسبه ،سنجش وزنی زنبوران می باشد.به طور میانگین یك عدد زنبور كارگر تقریبا یك دهم گرم وزن دارد.به این ترتیب هر ده هزار زنبور بالغ یك كیلو گرم وزن خواهد داشت.در صورت نیاز می توان كلیه افراد بالغ كلنی را در كیسه های توری ریخته و ملكه را محبوس در قفس ملكه در وسط انها قرار داد و وزن نمود.یا در كندوهای چند طبقه می توان جمعیت یك طبقه را در یك كیسه توری ریخته و وزن نموده و وزن بقیه طبقات را از روی ان محاسبه نمود.
طبقه بندی: آموزش،

تاریخ : دوشنبه 19 فروردین 1392 | 10:02 ب.ظ | نویسنده : | نظرات